Kierunek studiów powstał w wyniku istnienia w Polsce pilnej potrzeby działań przywracających gospodarczą i turystyczną użyteczność rzek oraz istniejących kanałów. Przygotowują specjalistów w dziedzinie przebudowy i odnawiania szlaków wodnych, a także miejsc, na których szlaki te się znajdują lub mają dopiero powstać. Obecnie da się zauważyć brak infrastruktury turystycznej, a na terenie Polski oficjalnie istnieje ponad 3,6 tys. km szlaków wodnych. Większość z nich, na skutek wieloletnich zaniedbań, nie spełnia żadnych norm żeglugi i nie nadaje się do gospodarczego wykorzystania.

W trakcie studiów:

Studia  Rewitalizacja dróg wodnych mają charakter interdyscyplinarny. Student  Rewitalizacji dróg wodnych zdobywa wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną i techniczną, dotyczącą śródlądowych dróg wodnych wraz ze strefą ich oddziaływania. Nabędzie też umiejętności z zakresu procesu rewitalizacji dróg wodnych, będzie rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym, wykonawczym i eksploatacyjnym, dotyczące obiektów technicznych sfery wodnej. Uzyskana wiedza w zakresie środowiska abiotycznego (woda, rzeźba, budowa geologiczna, klimat) i biotycznego (flora i fauna) oraz jego ochrony dała możliwość wykształcenia umiejętności racjonalnego zagospodarowania przestrzeni koryt rzek i kanałów, a także ich otoczenia. W toku studiów studenci odbywają trwające cztery tygodnie praktyki zawodowe. Część planowanych zajęć będzie realizowana w formie wypraw po drogach wodnych w kraju i zagranicą oraz wizyt w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych, które zajmują się drogami wodnymi.

Po studiach:
Absolwent kierunku studiów  Rewitalizacja dróg wodnych jest przygotowany do pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli o profilu wodnym, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką dróg wodnych. Jest również gotowy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie dróg wodnych i ich rewitalizacji.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->